top of page

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

I. DOEL VAN DE SITE

De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de werking van het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum Limburg (ARIEC Limburg).

 

Met de website wil het ARIEC Limburg u een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie.

De informatie op de website of op de websites waarnaar wordt verwezen, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten te raadplegen. Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

 

II. INHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

ARIEC Limburg levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal ARIEC Limburg de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ARIEC Limburg levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan ARIEC Limburg niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u de betrokken dienst contacteren. Indien deze u niet bekend is kan u zich wenden tot de beheerder van de website. In dat laatste geval zal de beheerder u naar de juiste dienst verwijzen.

De website  kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover ARIEC Limburg geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. ARIEC Limburg kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

ARIEC Limburg aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de website wordt verwezen.

III. COPYRIGHTS

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

ARIEC Limburg en/of anderen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen

IV. GEGEVENSBESCHERMING

ARIEC Limburg hecht veel belang aan het respect voor de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens in de uitoefening van zijn opdrachten. Het gaat om de gegevens die het mogelijk maken om u rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren, bijvoorbeeld de voornaam, de naam, de familienaam, het e-mailadres... 

De gegevens worden verwerkt overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 (EU) inzake de bescherming van de persoonsgegevens (hierna GDPR) en de Belgische reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerkingen van persoonsgegevens.

Bovendien verbindt de ARIEC Limburg zich ertoe alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om elk misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Om meer te weten over ons algemeen beleid inzake de bescherming van de persoonsgegevens, klik hier.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Wanneer u contact met ons opneemt om informatie te verkrijgen, worden uw persoonsgegevens enkel verzameld met dit doel en worden ze niet meegedeeld aan derden, noch gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Indien uw informatieaanvraag of aanvraag om dienstverlening onder de bevoegdheid valt van een andere administratie, zullen wij u de contactgegevens van de voormelde administratie geven en dan zult u de vrije keuze hebben om er al dan niet contact mee op te nemen.

 

  • Hoofdzakelijk gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van onze wettelijke opdrachten en opdrachten van algemeen belang. U heeft toegang tot deze gegevens, behoudens wettelijke uitzonderingen. U kunt op elk moment de desbetreffende rechten uitoefenen krachtens de reglementering inzake de bescherming van de persoonsgegevens. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres.

bottom of page